Your address will show here +12 34 56 78

Działalność spółki

działalność spółki

a. Biotechnologia:

W ramach działalności biotechnologicznej wykonujemy:


Proteomika, /badania białek/


Proteomika jako nazwa wprowadzona została w latach 90 zeszłego wieku, jako zbitka angielskiego PROTein  complement   of the genOME – komponent białkowy kodowany przez genom. Zgodnie z tą nomenklaturą białka zawarte w organizmie to proteom, a nauka zajmująca się ich badaniem to proteomika. Nowoczesne procedury biotechnologii  pozwalają naszej firmie realizować usługi z zakresu pozyskiwania i obróbki białek oraz analizy ich profilu . Opanowaliśmy też procesy przechowywania, izolacji i namnażania materiału białkowego. Dzięki tym możliwościom, jesteśmy wstanie sprostać specyficznym zleceniom związanym z produkcją, oczyszczaniem, inżynierią i analizą białek oraz peptydów.


– procedury  rejestracyjne wyrobów medycznych/klasy/, certyfikacja zgodności wg 14001, znak CE,
– procedury rejestracyjne produktów  leczniczych
– certyfikacja ISO 17025,
Norma ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”  została wprowadzona w 1999r., z późniejszą nowelizacją w 2005r.
Ideą standardu ISO 17025 było  stworzenie dla laboratoriów badawczych i testujących procedur zarządzania jakością oraz wymagań technicznych i osobowych. Formalne spełnienie tych wymagań prowadzi do akredytacji laboratoriów i akceptacji ich badań na poziomie światowym. Oferujemy usługę wdrożenia normy ISO 17025 według poniższego scenariusza:


– analiza procedur i rozwiązań stosowanych przez firmę wdrażającą, pod kątem ich adaptacji do wymagań normy,
– zdefiniowanie osób zarządzających konkretnymi procesami w firmie wdrażającej, tzw. „właściciele procesów”,
– szkolenia pracowników dotyczące wymagań normy ISO 17025 oraz pełnomocnika ds. certyfikacji i audytorów wewnętrznych,
– opracowanie przez „właścicieli procesów”, pod naszym nadzorem, kompletnej dokumentacji wymaganej w postępowaniu certyfikacyjnym,
– przeprowadzenie audytu wewnętrznego jako kontroli przygotowania firmy do audytu certyfikującego,
– pomoc w wyborze jednostki certyfikującej oraz w trakcie audytu certyfikującego.
Certyfikacja ISO 17025 przynosi firmie korzyści związanie z jej prestiżem, podniesienie wiarogodności i dokładności wyników badań oraz efekt ekonomiczny poprzez eliminację błędów w działalności.


– wdrażanie wymagań GMP i GLP procesów technologicznych i obiektów /pomieszczeń/
– GMP /Good Manufacturing Practice/ czyli Dobra Praktyka Produkcyjna to sformalizowany zbiór zasad, mających na celu zapewnienie prawidłowego procesu produkcyjnego, od zaopatrzenia w surowce, po dystrybucję wyrobów gotowych. Procedury i standardy GMP opracowano pierwotnie dla przemysłu farmaceutycznego, obecnie wykorzystywane są również przez przemysł kosmetyczny i producentów suplementów odżywczych i produktów żywieniowych.
Wymogi standardów GMP regulowane są aktami prawnymi dla poszczególnych branż:
– Przemysł farmaceutyczny-Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia 01.10.2008 r. /DZ.U. 2008 nr 184 poz. 1143, z późn.  zm./
– Przemysł kosmetyczny-norma ISO 22716 zawierająca GMP dla produktów kosmetycznych. /Rozporządzenie PE i Rady WE nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009 r./
– Przemysł spożywczy-Rozporządzenie WE w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nr 2023/2006 z dnia 22.12.2006 r. /Dz. Urz. UE nr 384 z dnia 29.12.2006 r. z późn.  zm./
– GLP /Good Laboratory Practice/ czyli Dobra Praktyka Laboratoryjna to „system zapewnienia jakości badań, określający zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania substancji i preparatów chemicznych wymagane ustawą, i warunki, w jakich te badania są planowane, przeprowadzane i monitorowane, a ich wyniki są zapisywane, przechowywane i podawane w sprawozdaniu…” System ten wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.06.2004 r. / Dz. U. 2003 nr 116 poz. 1103 /
b. Zarządzanie projektami i inwestycjami.


Wspomagamy zarządzanie projektami i inwestycjami
Opracowujemy studia /analizy/ wykonalności.


– zarządzanie projektami Uznane metody zarządzania projektami Prince2 i PMI /PMBOK/ podobnie ujmują etapy tego procesu:
– opis projektu, cele, produkty końcowe, interesariusze,
– plan wykorzystania zasobów jednostki realizującej,
– harmonogram realizacji projektu /ścieżka krytyczna/,
– ocena ryzyka, eliminacja zagrożeń, zachowania awaryjne,
– monitoring realizacji projektu /modyfikacje/,
– zamknięcie i ocena projektu.
Metody zarządzania projektami dedykowane są niepowtarzalnym przedsięwzięciom, charakteryzującym się brakiem powiązań z codzienną, rutynową działalnością firmy. Kryteria te spełnia zdecydowana większość projektów biotechnologicznych, dlatego też  zachęcamy do skorzystania z kompetencji naszych konsultantów. Nasza współpraca pozwoli na sprawne osiągnięcie ustalonych w ramach projektu celów, przy optymalizacji jego budżetu i ryzyka, w określonym czasie i zgodnie z wymogami jakościowymi.

– Studia /analiza/ wykonalności


Analiza wykonalności /feasibility analysis/ służy ocenie planowanej realizacji projektu, czy ogólniej przedsięwzięcia. Zadaniem jej jest wskazanie kierunków działań pozwalających na udoskonalenie projektu,  poprzez ocenę jego mocnych i słabych stron, wniesienie modyfikacji  ograniczających ryzyko osiągnięcia planowanego celu projektu. Komponenty i warsztat analizy wykonalności  zależne są od dziedziny, w której  mieści się przedmiot projektu.  Podstawa metodologiczna zawiera jednak  zwykle następujące etapy i elementy:


– ocena wykonalności technologicznej,
– ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej,
– ocena wykonalności  organizacyjno-prawnej,
– ocena wykonalności środowiskowej,
– podsumowanie wyników , często z wykorzystaniem elementów analizy SWOT,
– rekomendacje do optymalizacji realizacji projektu.
c. Konsulting:


Wykonujemy usługi konsultingowe  w wielu obszarach działalności.
– źródła finansowania, akcjonariat, fundusze inwestycyjne, środki unijne,


Analiza możliwości pozyskania źródeł finansowania na projekty inwestycyjne:
– analiza i dopasowanie do konkretnych potrzeb,  dostępnych projektów unijnych,
– przygotowanie odpowiednich aplikacji,
– doradztwo w zakresie pozyskiwania inwestorów,
– przygotowanie materiałów dla potencjalnych inwestorów.

– zarządzanie finansami, planowanie, analizy, audyty, Finansowe zarządzanie projektami:
– przygotowywanie biznes planów i analiz ekonomicznych,
– sporządzanie budżetów i planów finansowych,
– raportowanie finansowe.

– ochrona własności przemysłowej, uzyskiwanie praw wyłącznych w zakresie patentów, wzorów przemysłowych  i użytkowych oraz znaków towarowych Biotechnologia generuje innowacyjne produkty i technologie, charakteryzujące się dużą dynamiką rozwoju i postępu. Dlatego też własne prace badawczo-rozwojowe poprzedzone być muszą audytem, sprowadzającym się do ich analizy porównawczej  ze stanem obcych praw wyłącznych.


Z jednej strony chodzi o wykluczenie lub minimalizację ryzyka naruszenia praw wyłącznych osób trzecich. Równie istotne jest określenie istniejących barier patentowych , będących przeszkodą we wdrożeniu własnych produktów i/lub technologii. Identyfikacja takiego stanu wymusza rozwiązania alternatywne lub postępowanie licencyjne. Z drugiej strony, pojawia się konieczność zabezpieczenia własnych praw wyłącznych. Nasi eksperci przeprowadzą ocenę zgłoszonego produktu lub technologii  i zaproponują najskuteczniejszy, dopuszczalny poziom  ochrony.

– planowanie strategiczne  I taktyczne w sektorze farmaceutycznym,


Rynek farmaceutyczny jest rynkiem specyficznym,  wymagającym specjalistycznej wiedzy, kompetencji, doświadczenia i kontaktów. Polecamy usługi doradcze naszych konsultantów, w najbardziej newralgicznych obszarach tego rynku.

– plan i ocena wprowadzenia na rynek nowego wyrobu /analiza SWAT/,
– strategia cenowa i system refundacyjny,
– budowa strategii marketingowej i komercjalizacji wyrobów farmaceutycznych,
– strategia dystrybucji i obsługi wielopoziomowej struktury odbiorców,
– zarządzanie kryzysowe /praktyczna pomoc w rozwiązywaniu problemów/.

– badawcze bazy danych, archiwizacja, bezpieczeństwo, autoryzacja dostępu,


Projekty i badania związanie z biotechnologią generują  zwykle duże ilości danych. Dane te są w jakiejś formie przetwarzane i składowane. Przetwarzanie danych wymaga często specjalistycznego oprogramowania, którego funkcjonalności muszą odzwierciedlać specyfikę potrzeb firmy. Składowanie danych,  to w pierwszym rzędzie optymalny dobór rodzaju i struktury baz danych. Istniejące już bazy danych muszą być chronione na wielu poziomach. Pierwszy z nich to ochrona przed utratą danych w wyniku awarii oprogramowania  i/lub sprzętu. Kolejny, to ochrona przed świadomym atakiem z poziomu sieci LAN, VAN , czy internetu.  Bazy danych muszą też być chronione w aspekcie ich poufności. Nieuprawniony dostęp do danych musi być wykluczony. Natomiast uprawniony dostęp do danych powinien mieć charakter selektywny, tzn. wybrane osoby poprzez filtrowanie,  miałyby dostęp tylko do niezbędnych im informacji. Nasi eksperci podołają wszelkim branżowym wyzwaniom.
Posiadamy ponad 200 certyfikatów kompetencyjnych, w tym Prince 2 dotyczący projektowania , zarządzania i audytów  systemów informatycznych.d. Przetargi